Main Photo
Informacje o zmarłym


Pro­fe­sor zwy­czajny sztuki muzycz­nej, wybitny arty­sta, pia­ni­sta i kame­ra­li­sta, wycho­wawca poko­leń uta­len­to­wa­nej mło­dzieży arty­stycz­nej.Profesor Maciej Paderewski ukończył Liceum Muzyczne we Wrocławiu, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Jako kameralista otrzymywał nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach krajowych, a także dyplomy specjalne za wykonanie partii fortepianowych na konkursach:  skrzypcowym (im. Jacques Thibaud w Paryżu) oraz wiolonczelowym (im. Pablo Casalsa w Budapeszcie). Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, w Ameryce oraz w Japonii.  Dokonał także licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Za nagranie dla firmy "Accord" utworów kameralnych Witolda Lutosławskiego otrzymał wyróżnienie francuskich krytyków Diapason d’Or.

Za jedno z najwybitniejszych dokonań Macieja Paderewskiego uważa się wspólny występ ze Światosławem Richterem na festiwalu "Grudniowe Wieczory Muzyczne" w Moskwie w 1987r. Poza działalnością artystyczną Maciej Paderewski zajmował się pedagogiką. Był profesorem w dziedzinie kameralistyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina i ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Za swoich mistrzów uważał: prof. Irenę Dubiską, prof. Eugenię Umińską, prof. Tadeusza Wrońskiego oraz Kazimierza Górskiego.

Zmarł niespodziewanie 13 paź­dzier­nika 2010 r. w wieku 67 lat.

Źródło: strona internetowa Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)